Nyhedsbrev juni 2016

Udvikling og udbygning af hjemmesiden:


Der præsenteres nu mere viden om betydningen for børn af forældres depression, samt om støtte- og handlemuligheder.


Informationerne gives i form af spørgsmål, svar og litteraturhenvisninger på siden

Børn i Klemme.dk/Spørgsmål, uddybende svar og baggrundslitteratur om at være barn i klemme

Undervisning af fynske dagplejemødre på efteruddannelse:


Børn i Klemme har etableret samarbejde med Pædagogisk Institut, UC SYD om undervisning af dagplejemødre fra seks fynske kommuner, samt Fredericia Kommune. Dagplejemødrene skal gennemgå et tre måneders uddannelsesforløb.


Forældres psykiske sygdom og dens betydning for børnene indgik ikke i det oprindelige planlagte undervisningsforløb, men efter henvendelse fra Børn i Klemme er emnet blevet programsat.


Børn i Klemme bidrager med 4 timers undervisning med

generel information om psykiske sygdomme

de mulige konsekvenser for børn af forældres psykiske sygdom

støttemuligheder i hverdagen


Indledningsvis tilbydes undervisningen på to kursushold med start i august 2016, og det forventes, at der vil blive truffet aftale om efterfølgende undervisning af flere hold kursister.

Forberedelse af projektansøgning

i samarbejde med Regionspsykiatrien Vest, Region Midtjylland:


Børn i Klemme har taget initiativ til og indledt samarbejde med Regionspsykiatrien Vest om at igangsætte et projekt: "Sig Til" - et brobygningsprojekt, som retter sig mod skolebørn.

"Sig Til" skal gennemføres i samarbejde med en eller flere vestjyske kommuner.


Visionen for "Sig Til"

-at tidlig støtte til børn af forældre med psykisk sygdom bliver en naturlig og integreret del af den faglige opmærksomhed over for alle børn på de involverede folkeskoler.


Tidsplan

2016-2017: Planlægning og forberedelse, incl. etablering af økonomisk grundlag gennem ansøgning om fondsmidler.

2018-2020: Projektet gennemføres


Samarbejdet med Regionspsykiatrien Vest er aftalt, og i løbet af efteråret skal det afklares, hvilken/hvilke kommuner, der har interesse i at medvirke.

Projektet er skitseret i de store linjer, og planen er, at detaljerne skal besluttes i samarbejde med de interessenter, der viser sig, hvorefter en ansøgning om fondsmidler kan sendes afsted.

Børn i Klemme står for projektstyringen, såvel den økonomiske som den organisatoriske, og sikrer projektets fremdrift. 

På vegne af bestyrelsen

Børn i Klemme


Venlig hilsen

Kirsten Hansen